O Mnie

Absolwent Politechniki Częstochowskiej Wydziału Budownictwa, o specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Doświadczenie w budownictwie zdobywałem już na studiach odbywając praktyki w renomowanym biurze projektowym. Pod koniec studiów zatrudniony w dużej firmie budowlanej pełniłem funkcję inżyniera budowy, następnie asystenta projektanta w celu kompleksowego zgłębienia wiedzy z zakresu budownictwa. W 2018 roku uzyskałem uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń, to pozwoliło mi na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie, w celu kompleksowego spełnienia oczekiwać klientów. Oferuję kompleksową obsługę w ramach planowania, realizacji oraz użytkowania budynków. Moja oferta jest skierowana zarówno do osób fizycznych jak i firm w ramach współpracy nad doradztwem jak i prowadzeniem budowy.

Oferta

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonywanie obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z załączoną
  kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji
  o nadaniu uprawnień budowlanych
 • przejęcie placu budowy i odpowiednie jego zabezpieczenie
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny
  z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy.
  Zapoznaję inwestora z projektem budowlanym, następnie doradzam, które etapy budowy
  warto skontrolować oraz wyjaśniam ewentualne wątpliwości techniczne.

Podczas budowy
kontroluję prowadzone prace na wszystkich etapach budowy, a w szczególności prace
budowlane ulegające zakryciu lub zanikające.

INSPEKTOR NADZORU

Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora w przypadku, kiedy kierownik budowy jest od
strony wykonawcy robót i zachodzi wątpliwość co do rzetelnej jakości robót
budowlanych.
Oferuję:

 • bieżące doradztwo podczas całego procesu budowy,
 • kontrolę nad zgodnością realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,
  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • konsultację przy odbiorach i zatwierdzaniu poszczególnych etapów budowy oraz
  sprawdzaniu jakości wykonywanych robót,
 • kontrolę prawidłowości wpisów do dziennika budowy.
 • kontrolę jakość materiałów budowlanych zastosowanych podczas budowy.

PROJEKTY

 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Adaptacje poddaszy na cele mieszkaniowe
 • Projekty konstrukcyjne
 • Adaptacje projektów gotowych
 • Projekty drogowe
 • Inwentaryzacje budowlane

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Wykonanie oceny stanu budynku, gdy istnieją wątpliwości dotyczące stanu technicznego obiektu. Podczas przygotowywania ekspertyzy dokonywane są obiektywne badania na podstawie oględzin oraz analizy dokumentacji projektowej. Ekspertyza ocenia stan techniczny konstrukcji lub elementów wyposażenia obiektu. Opinia o stanie technicznym budynku jest wymagana przed oddaniem budynku do użytkowania, przed przebudową bądź rozbudową budynku.

OPINIE TECHNICZNIE

m.in. opracowywanie opinii technicznych potrzebnych przed wykonaniem przebudowy, nadbudowy czy też
rozbudowy obiektu. Opinie takie oceniają stan techniczny konstrukcji lub elementów wyposażenia obiektu.

PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW

Zgodnie z ustawą zawartą w Prawie Budowlanym (art.61 pkt.1) właściciel lub zarządca obiektu jest
zobowiązany do okresowych przeglądów stanu technicznego budynku.

 • Przegląd roczny obejmuje takie elementy budowlane jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze.
 • Przegląd 5-letni obejmuje kontrolę instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, wentylacji oraz pomiar instalacji odgromowej.
 • W razie zaistniałej sytuacji, np. w przypadku uszkodzenia obiektu z przyczyn losowych, warunków atmosferycznych.

Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną, także w formie elektronicznej. W
protokole wyszczególnione są nieprawidłowości występujące w budynku oraz sposoby i technologie
naprawy.

KOSZTORYSY

Wykonuję kosztorysy związane z realizacją inwestycji lub robotami remontowo-modernizacyjnymi
w branżach:

 • architektoniczno-konstrukcyjnych,
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje wodno-kanalizacyjne,
 • instalacje elektryczne,


Dodatkowo wykonuję:

 • zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu
 • sprawdzenie i weryfikację istniejącego kosztorysu.


Kosztorysy wykonywane są za pomocą programu Norma EXPERT.

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

m.in. w celu ustalenia energochłonności obiektu, którą wydaje się na podstawie zużycia energii w
kWh/m2rok. Uzyskany wynik oznacza energię, która będzie wystarczająca do komfortowego użytkowania
budynku:

 • Budynki jednorodzinne i wielorodzinne
 • Kamienice mieszkalne i usługowe
 • Budynki biurowo-usługowe

Lokalizacja

Map

Kontakt

Formularz kontaktowyDane kontaktowe

 • mgr inż. Janusz Grzegorek
 • +48 723 200 998
 • biuro@grzegorek.pro
 • ul. Tulipanowa 20 98-200 Sieradz